The PFAUTZ Family of Lancaster County Pennsylvania:Information about Martin M. Pfautz