The PFAUTZ Family of Lancaster County Pennsylvania:Information about Sherry Pfoutz