THOMAS PIERCE Family of GREEN HOLLOW,IOWA FREMONT COUNTY