DESCENDANTS OF JOHN WRYTA (WRIGHT):Information about Fidelia A. Thomas