james francis reardon of trondheim norway/scotland