JAMES THOMAS ROSENBAUM aka JAMES FRANCIS LEHMIER FAMILY