"FAST family of Pennsylvania/Ohio/Illinois/Kansas/Oregon