The Salmon/Moreton Family Tree:Information about Christina Kathleen Douglass