Johnstone - Sheldon Family Tree:Information about Thomas Sutton