Heister & Boyden Family Trees:Information about Frances Eva Koslowski