Decedants of Yudah Pruzhin, Dora Kaplan, & Carl Steindler:Information about Yevsei (Shura) Glukhovsky