The McAulay / Smith Family Journal:Information about Scott Thomas Glassford