The Davis-Thompson Family:Information about Elizabeth Pearson Albury