The Davis-Thompson Family:Information about Benjamin Albury