The Davis-Thompson Family:Information about Euphemia Albury