The Davis-Thompson Family:Information about Richard T Albury