The Davis-Thompson Family:Information about Jessie A Albury