Thomas-Smith Family Tree:Information about Tim Jackson