Thomas-Smith Family Tree:Information about Ben Wilson