Thomas-Smith Family Tree:Information about John Schumacher