Thomas-Smith Family Tree:Information about Drake Thomas