Thomas-Smith Family Tree:Information about Amy Thomas