Thomas-Smith Family Tree:Information about Debra Koser