Thomas-Smith Family Tree:Information about Richard Christianson