Thomas-Smith Family Tree:Information about Nicholas Sloane