Thomas-Smith Family Tree:Information about Margarite Drake