Thomas-Smith Family Tree:Information about John "Jack" Drake