The Richard C. Stoudt Family of Spokane, Washington