Union-Jackson-White Connection:Information about Iris Hamilton