Union-Jackson-White Connection:Information about Mareisha N. Abron