The Mountain/Wilson Family Tree:Information about Douglas Mountain