The Mountain/Wilson Family Tree:Information about Sarah Ann Mountain