The Mountain/Wilson Family Tree:Information about Matthew Gordon Hall